مقایسه تک لپه ای ها و دو لپه ای ها

نهاندانگان تك لپه:
ـ گياهك دانه تنها يك لپه دارد.
ـ غالبا ريشه افشان و ساقه زير زميني يا پياز دارند.
ـ ساقه هوايي آنها اغلب فاقد انشعاب است، مگر در بخش تشكيل گل، كه ممكن است انشعاباتي داشته باشد.
ـ اغلب برگهاي گياهان تك لپه اي دمبرگ ندارند، در عوض به وسيله نيام، دور ساقه را احاطه مي كنند.پهنك برگ تقريبا در اغلب تك لپه ايها كشيده و رگبرگها موازي هستند و رگبرگهاي موازي به وسيله رگبرگهاي مويين به هم مربوط مي شوند.
ـ تعداد قطعات گل اغلب سه يا مضربي از اين عدد است.
ـ دستجات آوندي بصورت پراكنده هستند .

مثالها:
گندم ، برنج، ذرت و خرما....وانيل و زعفران
زنبق، گل اختر، لاله، سنبل و ثعلب

نهاندانگان دو لپه:ـ گياهك دانه داراي دو لپه است.
ـ اغلب آنها ريشه راست دارند.
ـ ساقه هوايي آنها اغلب منشعب است.
ـ برگها داراي گوناگوني فراوان بوده، رگبرگهاي آنها اغلب منشعب و غير موازي است.
ـ تعداد قطعات گل در آنها ۲ يا ۵ يا مضربي از اين اعداد است.
ـ دستجات آوندي در يك حلقه قرار دارند.

مثالها:
به سه گروه بي گلبرگ، جدا گلبرگ و پيوسته گلبرگ تقسيم مي شوند.
بي گلبرگ:بيد،فندق، بلوط و گردو
جدا گلبرگ:تيره هاي شب بو، خشخاش، مركبات، گل سرخ و باقلا
پيوسته گلبرگ:تيره هاي گل ميمون، نعناع، گاو زبان، و سيب زميني


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در یکشنبه بیست و هشتم آذر 1389 ساعت 13:11 موضوع | لینک ثابت
ريشه تك‌لپه‌ايها:

در برش عرضي ريشه تك لپه‌ايها و ساختار نخستین دو لپه‌ایها، دو منطقه قابل تشخيص است:

۱- منطقه بيروني یا پوست (Cortex)
۲- منطقه دروني یا استوانه مرکزی (Stele)

منطقه بیرونی شامل: اپیدرم (Epidermis)، پارانشيم پوست (Cortex)، آندودرم (Endodermis)
منطقه دروني شامل: دايره محيطيه (Pericycle)، دستجات آوندي (Xylem + Phloem)، مغز و اشعه مغزی (Pith)

 منطقه بيروني:

منطقه بيروني ريشه با اپيدرم و تارهاي كشنده شروع شده و سپس پارانشيم پوستي (بخش اعظم برش عرضي ريشه در تك‌لپه‌ايها) و در نهايت به آندودرم ختم مي‌شود 


برش عرضي ريشه در تك لپه‌ايها

* برش عرضی ریشه در تک لپه‌ايها


آندودرم از اختصاصات ويژه‌ تك‌لپه‌ايها بوده كه تركيبي از سوبرين يا ليگنين ديواره دروني يا جانبي آن را مي‌پوشاند و به آن ساختار Uشكل مي‌دهد. اصطلاحاً به اين قاب يا كمربند ضخيم كه به دور ياخته‌های آندودرم قرار گرفته نوار كاسپارين (Casparian strip) مي‌گويند. ورود آب تنها از طريق ياخته‌هاي فاقد چنين ديواره ضخيمي صورت مي‌گيرد كه به آنها سلولهاي معبر يا گذرگاه (Passage) می‌گویند

برش عرضي ريشه زنبق

* موقعيت نوار كاسپارين و سلولهاي معبر در برش عرضي ريشه زنبق

منطقه دروني:

منطقه دروني با دايره محيطيه شروع شده، سپس دستجات آوندي (شامل بافت چوب و آبكش) و در نهايت پارانشيم مغز و اشعه مغزي است. دايره محيطيه در بيشتر اوقات يك رديفي بوده كه درست در زير آندودرم واقع شده و منشأ ريشه‌هاي فرعي است

بافت چوبي خود شامل چوب اوليه (Protoxylem) و چوب ثانويه (Metaxylem) بوده كه آوند آبكش مابين آنها قرار مي‌گيرد (رنگ بنفش در اين تصوير). بافت چوبي در تك لپه‌ايها، همان طوريكه در تصوير زير مشاهده مي‌شود، رشد رو به مركز دارد. به عبارتي متاگزيلم‌ در مركز و پروتوگزيلم‌ دور از مركز (مشاهده ريشه ذرت به عنوان يك تك‌لپه). لازم به ذكر است كه تعداد دستجات آوندي در ريشه تك لپه‌ايها به مراتب بيشتر از دو لپه‌ايهاست


برش عرضي ريشه تك لپه

 * به رشد رو به مركز بافت چوبي (Xylem) در تك لپه‌ايها و موقعيت بافت آبكش (Phloem) مابين آنها دقت كنيد 


ريشه دو لپه:

ساختار نخستين ريشه دو لپه‌ايها مشابه تك لپه‌ايها بوده با اين تفاوت كه آرايش Polyarch از ويژگيهاي ريشه‌هاي گياهان تك لپه‌اي است. (تعداد گروههاي پروتوگزيلم ممكن است يك (Monoarch)، دو (Diarch)، سه (Triarch) يا بيشتر از آن (Polyarch) باشد)
 

ساختار نخستين ريشه دو لپه

* ساختار نخستين ريشه يك گياه دو لپه‌اي


ساختار پسين ريشه حاصل فعاليت دو لايه زاينده كامبيوم و فلوژن مي‌باشد. دستجات پروتوگزيلم در تصوير فوق Triarch و در این تصویر Tetrarch مي‌باشد. لايه زاينده پروكامبيوم (residual procambium) مابين بافت چوبي و آبكشي قرار گرفته است

لايه‌اي پيوسته از كامبيوم آوندي از طريق تبديل دايره محيطيه به ياخته‌هاي مريستمي و پروكامبيوم آوندي باقيمانده كه تبديل به كامبيوم آوندي شده، بوجود مي‌آيد. اين لايه ابتدا موج‌دار بوده و از قسمت بيروني آوندهاي چوبي نخستين و قسمت دروني آوندهاي آبكشي نخستين مي‌گذرد. كامبيوم آوندي از طرف داخل، آوندهاي چوبي پسين و از طرف خارج، آوندهاي آبكشي پسين را توليد مي‌كند (موقعيت دستجات آوندي را در ساختار پسين ريشه در گياهان دو لپه‌اي در اين تصوير مشاهده نمائيد)


ساختار پسين ريشه در دو لپه

* ساختار پسین ریشه در یک گیاه دو لپه


رشد آوندهاي چوبي پسين سريعتر است، لذا حلقه كامبيوم آوندي رفته رفته به صورت دايره كاملي ظاهر مي‌شود. فعاليت كامبيوم در زمستان متوقف شده و هنگار بهار مجدداً آغاز مي‌گردد. به همين دليل آوندهاي بهاره از آوندهاي پائيزتر فراخ‌تر بوده و ديوار آنها نازكتر مي‌باشد


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در یکشنبه بیست و هشتم آذر 1389 ساعت 13:1 موضوع | لینک ثابت


ر ريشه (برش طولي)ريشه: (Root)

ریشه اندامی از گیاه است که معمولاً در خاك قرار دارد و موجب ثابت نگاه داشتن ساقه و اجزای آن می‌گردد. عمل مهم دیگر ریشه جذب آب و مواد غذایی اولیه نظیر آب و املاح مختلف از زمین بوده و همچنین ذخیره مواد غذايي. علاوه بر این اعمال اصلی، ریشه نظیر ساقه رشد كرده و محل عبور شيره خام (از ريشه به برگ) و شيره پرورده (از برگ به ساير بخشهاي گياه) مي‌باشد

 اجزاء مختلف ريشه:

در برش طولي (Longitudinal section) ريشه گياهان تك لپه (Monocot) و دو لپه (Dicot)، ساختار ذيل قابل مشاهده مي‌باشد:

۱- کلاهک: (Root Cap)
قسمت انتهايي ريشه را كلاهك مي‌نامند. یاخته‌های رأسی و خارجی کلاهک به تدریج و بطور مداوم در اثر تماس با خاک و عوامل محیطي به صورت پوسته‌های نازکی جدا شده و در عین حال بطور دائم نیز بوسیله یاخته‌های مریستمی رأس ریشه ساخته مي‌شوند (به موقعيت كلاهك در گياهان تك لپه‌ و دو لپه‌ در شكل زير توجه نمائيد)

برش طولي ريشه

* برش طولي ريشه در گياه تك لپه (سمت راست) و دو لپه (سمت چپ)

 

لازم به ذكر است كه در منطقه مريستمي و بالاتر از كلاهك ریشه، محدوده‌اي وجود دارد كه به آن منطقه آرام (quiescent region) مي‌گويند. در اين بخش تقسيم ياخته‌اي به ندرت صورت مي‌گيرد  

 

۲- منطقه مریستمی: (Meristematic region)
سلولهای حاصل از تقسيم این منطقه ضمن تمایز، سلولهای مختلف ریشه را بوجود می‌آورند

۳- منطقه نمو یا طویل شدن: (region of elongation)
یاخته‌های حاصل از تقسیم یاخته‌های مریستم ریشه، در این ناحیه طویل می‌شوند

 

۴- منطقه تمايز يا تارهای کشنده: (region of differentiation)
بیشتر مواد غذایی از این منطقه جذب گیاه اولیه می‌شود. ضمناً یاخته‌های داخلی همین منطقه تغییر شکل و ساختمان داده و موجب تشکیل بافتهای مختلف در ریشه می‌گردد. لذا این منطقه را ناحیه تمایز نیز می‌نامند

 

* اجزاء مختلف ريشه در برش عرضي (سمت راست) و طولي (سمت چپ)


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در یکشنبه بیست و هشتم آذر 1389 ساعت 13:0 موضوع | لینک ثابت
بافتهاي ترشحي را مي­توان به انواع زير تقسيم كرد:

۱- ياخته‌هاي ترشحي (Secretory cells): مغز ساقه گل رز، گياه حشره‌خوار Drosera

۲- بشره ترشحی: گلبرگهاي گل رز، گلبرگهاي بنفشه

۳- كركهاي ترشحي: ساقه و برگ شمعداني

۴- مجاری ترشحی: دمبرگ عشقه، برگ كاج (برش عرضی، برش طولی)

 

* وجود مجاری ترشحی (Resin canal) در برش عرضي برگ كاج (تصوير شماتيك)

 

۵- كيسه‌هاي ترشحي: بر حسب نحوه تشكيل كيسه‌هاي ترشحي، معمولاً سه نوع كيسه قابل تشخيص است:

الف) كيسه‌هاي اسكيزوژن (Schizogene): یاخته‌هاي ترشحي از هم فاصله گرفته و فضاي بين ياخته‌اي وسيع تبديل به كيسه حاوي مواد ترشحي مي‌شود. مانند: كيسه‌هاي ترشحي گل راعي

ب) كيسه‌هاي ليزيژن (Lysigene): فضاي درون كيسه در اثر از بين رفتن ياخته‌هاي قديمي بافت ايجاد مي‌گردد. مانند: كيسه‌هاي ترشحي موجود در برگ لیمو

ج) كيسه‌هاي اسكيزوليزيژن (Schizolysigene): در اين نوع از انواع كيسه‌هاي ترشحي، هر دو مورد قبلي با هم مشاهده مي‌شود. به اين ترتيب كه تعدادي از ياخته‌ها از هم فاصله گرفته و برخي نيز از بين مي‌روند. اين نوع كيسه ترشحي در پوست اكثر مركبات ديده مي‌شود. (پوست پرتقال)

۶- لوله‌های ترشحی (لاتيسيفرها): به دو صورت مي‌توان لاتيسيفرها را تقسيم‌بندي نمود:

الف) بر اساس وجود يا عدم وجود شيرابه: (شيرابه‌ در گونه‌هاي مختلف رنگهاي متفاوتي دارد)

- لاتيسيفرهاي شيرابه‌دار: كاهو (سفيد)، خرزهره (بي‌رنگ)، ماميران از خانواده خشخاش (نارنجي)

- لاتيسيفرهاي بدون شيرابه: در اين صورت ممكن است لاتيسيفرها حاوي موادي مانند صمغ‌ها، تانن‌ها، قندها و آلكالوئيدها باشند

ب) بر اساس ساختار:

- لاتيسيفرهاي بند بند (Articulate): 

۱- ساده: پیاز خوراکی، سير، پيچك، موز
۲- منشعب: كاهو، خشخاش

- لاتيسيفرهاي بدون بند (Nonarticulate): 

۱- ساده: گزنه، شاهدانه، خرزهره
۲- منشعب:  ساقه فرفيون (Euphorbia)، فیکوس

 


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در شنبه بیست و هفتم آذر 1389 ساعت 17:40 موضوع | لینک ثابت
روزنه (Stoma):

روزنه‌ها را مي‌توان به طور كلي به دو نوع آبي يا هوائي تقسم‌ نمود

۱- روزنه‌ هوايي:

در گیاه‌شناسی به منافذ موجود در اپيدرم برگ یا دیگر اندام‌های گیاهی که برای جابه‌جایی گازها کاربرد دارد، روزنه هوایی گفته می‌شود. وظيفه روزنه‌هاي‌ هوايي تبادلات گازي و تعرق است. تعرق يعني از دست دادن آب در گياه به صورت گاز (بخار آب). سلولهاي محافظ روزنه (Guard Cells) لوبيايي شكل بوده كه داراي كلروپلاست مي‌باشند. اين سلولها داراي قدرت تحرك بوده و قادرند روزنه را باز يا بسته نمايند كه با اين كار ميزان تبادلات گازي را كنترل مي‌نمايند

 * تصوير سلول روزنه همراه با سلولهاي محافظ روزنه (استمات)

 

در شرايط محيطي مرطوب سلولهاي روزنه در اثر جذب رطوبت متورم شده (تورژسانس) و منفذ آن باز مي­شود. در شرايط محيطي خشك سلولهاي روزنه آب خود را از دست داده و پلاسموليز رخ مي‌دهد كه نهايتاً منجر به بسته شدن منفذ مي­گردد. دليل باز و بسته شدن معكوس سلولهاي روزنه عدم يكنواختي ضخامت ديواره سلولي مي­باشد. ضخامت در ديواره­‌هاي داخلي سلولهاي روزنه بيشتر از ديواره‌هاي خارجي آن مي­باشد

 

* ساختار باز و بسته شدن روزنه‌هاي هوايي


در زير روزنه‌هاي هوايي فضاي خالي‌ به نام اتاق زير روزنه (Substomatal chamber) وجود دارد. البته لازم به ذكر است كه در روي روزنه بر خلاف اپيدرم فوقاني و تحتاني برگ، كوتيكولي وجود ندارد

منشأ سلولهاي محافظ روزنه سلولهاي اپيدرمي برگ مي‌باشد. طرز تشكيل آن بدين صورت است كه نخست يك سلول كه مي‌توان آن را سلول مادر سلولهاي محافظ (گارد) ناميد در برگ بسيار جوان با تقسيم ميتوز، دو سلول را بوجود مي‌آورد . سپس اين دو سلول كمي طويل مي‌شوند و تيغه مياني ديواره حد فاصل اين دو در نواحي مياني ژله‌اي مي‌گردد. در مراحل بعد با رشد بعدي اين دو سلول، ديواره حد فاصل از هم جدا شده و سلولها لوبيايي شكل مي‌شوند. در اين سلولها كلروپلاست نيز پديدار مي‌شود . بدين ترتيب سلولهاي گارد بوجود مي‌آيند. در طول تشكيل سلولهاي گارد، ممكن است دو يا چند سلول اطراف آنها نيز از ساير سلولهاي اپيدرمي متمايز شده و تبديل به سلولهاي همراه شوند

روزنه‌هاي هوايي را به روشهاي مختلف طبقه‌بندي مي‌نمايند كه در ادامه به ذكر دو روش آن خواهيم پرداخت:

الف) انواع روزنه‌هاي هوايي بر اساس موقعيت قرارگيري سلولهاي محافظ روزنه (گارد) نسبت به ساير سلولهاي اپيدرمي:

۱- روزنه هوايي برجسته: استوماتها بر روي ياخته‌هاي همراه و بالاتر از ياخته‌هاي اپيدرمي مجاور خود قرار مي‌گيرند

۲- روزنه هوايي سطحي: استوماتها با ياخته‌هاي اپيدرمي مجاور خود در يك سطح قرار مي‌گيرند

۳- روزنه هوايي فرو رفته يا عمقي: استوماتها در زير ياخته‌هاي همراه و در نتيجه پائين‌تر از سطح بشره قرار مي‌گيرند

۴- روزنه هوايي مخفي يا نهفته: گاهي فرورفتگي‌هايي به نام غار يا كريپت (Crypt) در بشره بعضي از گياهان مشاهده مي‌شود كه استوماتها در داخل آن قرار مي‌گيرند. لازم به ذكر است كه در كريپت علاوه بر استوماتها، كركها نيز قابل مشاهده‌اند

 

ب ) انواع روزنه‌هاي هوايي بر اساس چگونگي آرايش سلولهاي همراه در اطراف سلولهاي محافظ:

بر اين اساس مي‌توان انواع تيپ‌هاي روزنه‌اي زير را در تك لپه‌ايها و دولپه‌ايها مشاهده نمود:

تك لپه‌ايها:
------------
۱- لاله‌ايها، زنبقي‌ها و ثعلبي‌ها: در اين تيپ سلولهاي اپيدرمي دراز و كشيده‌اند كه سلولهاي محافظ نيز در جهت كشيدگي اين سلولها كشيده شده‌اند. اين تيپ فاقد سلولهاي همراه مي‌باشد

۲- برگ بيدي: در تيپ برگ بيدي چهار سلول همراه دو به دو بر هم عمودند. دو تاي كوچكتر موازي با دو سلول گارد قرار داشته دو سلول همراه بزرگتر بر اين چهار سلول عمودند

۳- گندميان: سلولهاي محافظ در اين تيپ دمبلي شكل بوده و سلولهاي اپيدرمي دراز و كشيده، منتهي با ديواره‌ سلولي دندانه‌دار

 

دو لپه‌ايها:
--------------
۱- آنموستيك (Anemocytic): سلولهاي همراه اطراف سلولهاي محافظ يك شكل و يكسان بوده به طوريكه مي­توان گفت فاقد سلول همـراه مي‌باشند (در گونه‌هاي شمعداني، گل ميمون، خشخاش، كدو و ...)

۲- پاراستيك (Paracytic): دو سلول همراه، موازي با دو سلول محافظ و در امتداد محور طولي آن قرار مي‌گيرند (در گونه‌هاي ماگنوليا، اقاقيا، پيچك و ...)

۳- دياستيك (Diacytic): سلولهاي همراه عمود بر محور طولي سلولهاي محافظ قرار دارند (در گونه‌هاي ميخك، تيره آكانتاسه و ...)

۴- آنيزوستيك (Anisocytic): سه سلول همراه اطراف سلولهاي محافظ، اندازه­‌هاي متفاوتي دارند. به طوريكه يكي از همه كوچكتر و يكي از دو تاي ديگر بزرگتر است (در گونه‌هاي شب‌بو، سيب‌زميني، كلم و ...)

۵- اكتينوستيك (Actinocytic): سلولهاي همراه در اطراف سلولهاي محافظ به حالت شعاعي قرار مي‌گيرند

 

۲- روزنه‌ آبي:

وظيفه اين روزنه‌ها تعريق يعني از دست دادن آب به صورت قطرات مايع مي‌باشد. اگر آب كافي در اختيار برخي گياهان وجود داشته باشد اما بدليل پايين بودن دماي محيطي و يا بالا بودن رطوبت نسبي محيط و يا هر عامل ديگر تعرق صورت نگيرد آب اضافي گياه به صورت تعريق دفع مي‌شود

روزنه‌هاي آبي در نوک یا حاشیه برگها وجود دارند و حتي در بخشهاي غوطه‌ور در آب نيز ديده مي‌شوند. اين روزنه‌ها نيز توسط دو سلول محافظ لوبيايي شكل احاطه شده اما اين سلولها غير متحركند. لذا بر خلاف روزنه‌هاي هوايي، روزنه‌هاي آبي همواره باز مي‌باشند

* موقعیت روزنه آبی در حاشیه برگ

در زير دو سلول محافظ، اتاق زير روزنه وجود دارد كه در زير آن پارنشيم ويژه‌اي به نام اپيتم (Epithem) موجود است. سلولهاي اپيتم بر خلاف سلولهاي پارانشيم برگ، فاقد كلروپلاست بوده و از آنها كوچكتر مي‌باشند. انتهاي باز آوندهاي چوبي برگ به اپيتم ختم مي‌شود. مجموعه استوماتهاي آبي، اپيتم و رگبرگ يك هیداتود (Hydathode) را تشكيل مي‌دهد

 * براي اطلاعات بيشتر


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در شنبه بیست و هفتم آذر 1389 ساعت 17:39 موضوع | لینک ثابت
کرک‌ها (Trichomes) ضمائم اپیدرمي هستند كه در نتيجه افزايش حجم و طويل شدن سلولهاي اپيدرم يا تقسيمات سلولي آن حاصل مي‌شوند. كرك‌ها جزء بافت محافظ گياه بوده و برحسب شكل، اندازه و تعداد سلولها در گياهان مختلف متفاوتند و اشكال متنوعي خواهند داشت. در سطح برگ، ميوه، ساقه، تخمدان و پرچمها نیز يافت مي‌شوند

 

* شكل كرك يك رديفي (چند سلولي ساده)


كركها برحسب نوع ساختار به کرک تك سلولي (Unicellular trichome) و کرک چند سلولي (ulticellular trichome) تقسيم مي‌گردند. هركدام از اين دو نوع نيز خود يا ساده‌اند يا منشعب. به طور مثال كركهاي گلبرگ رز از نوع تك سلولي ساده بوده، در حاليكه كركهاي كيسه كشيش (Capsella bursa-pastoris)‌ از نوع تك سلولي منشعب مي‌باشد

به طور كلي بر حسب شكل، كركها را مي‌توان چنين دسته‌بندي نمود:

۱- كرك سوزني: تك سلولي ساده، مثال: جنس Ficus elastica 

۲- كرك يك رديفي: چند سلولي ساده، مثال: گیاه شمعداني (Pelargonium)

۳- كرك خوشه‌اي: چند سلولي منشعب، مثال: جنس Arabidopsis (ديدن اين تصوير نيز خالي از لطف نيست)

۴- كرك ستاره‌اي: تك سلولي منشعب، مثال: جنس كيسه كشيش (Capsella bursa-pastoris)

۵- كرك درخت مانند: چندسلولي منشعب، مثال: برگ چنار (Platanus). لازم به ذكر است كه به اين كرك، مطبق نيز مي‌گويند

۶- كرك سپر مانند: چند سلولي منشعب بود، مثال: ميوه سنجد (Elaeagnus)

۷- كرك چند سلولي كوتاه: مثال جنس سيب‌زميني (Solanum)

علاوه بر موارد فوق، كركها را نيز مي‌توان بر حسب نوع عملكرد آنها به ۱- كركهاي محافظ يا پوششي كه از تعرق سريع گياه جلوگيري به عمل آورده و جلوي تشعشعات مضر آفتاب را مي­گيرد و ۲- كركهاي ترشحي (Secretory trichome) كه نوك آنها متورم گرديده و معمولاً حاوي اسيد فرميك يا اسيد سيتريك، اسانسها و روغنهاي فرار مي‌باشد (به كركهاي غده‌اي (Glandular trichome) نيز معروفند كه يك سلولي تا چند سلولي هستند) تقسيم كرد. نمونه كركهاي ترشحي را در ساقه و برگ گياه شمعداني مي‌توان مشاهده نمود. تصوير ۱ و ۲

  

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در شنبه بیست و هفتم آذر 1389 ساعت 17:37 موضوع | لینک ثابت
سلول، واحد ساختاري مشترك در تمام موجودات زنده است كه عنصري مستقل، كوچك و داراي اندازه‌هاي ميكروسكوپي است. محتويات سلولي مجموعه‌اي از اجزاء و سازواره‌هايي با ساختاري بسيار پيچيده و تركيبات خاص مي‌باشد. تمام ظواهر و پديده‌هاي حياتي و واكنشهاي موجود، ناشي از فعاليت همين محتويات خاص سيال گونه (پروتوپلاسم) درون سلولي است. همه سلولها حاصل از يك سلول اوليه­اند. سلولهاي گياهي نسبت به سلولهاي جانوري داراي اشكال متنوع‌ترند. سلولهاي گياهي داراي اشكال چند ضلعي با اقطاري مساوي و منظم و يا كشيده هستند و علاوه بر آن سلولهاي گياهي محصور در غشاء شكل دهنده (اسكلتي) نسبتاً سخت، محكم و مقاومند كه گاه نازك و گاهي نيز ضخيم است

ساده‌ترين راه مشاهده سلول گياهي، مطالعه سلولهاي اپيدرم فلس پياز (Allium cepa) است. اپيدرم فلس پياز در زير ميكروسكوپ به صورت سلولهاي چند وجهي كشيده‌اي است كه بطور منظم كنار هم قرار داشته و به هم چسبيده‌اند. در هسته (Nucleus) معمولاً يك يا دو هستك (Nucleole) ديده مي­شود. علاوه بر هسته در داخل سلولها واكوئل (Vacuole) يا حفره‌هاي سيتوپلاسمي نيز وجود دارد كه در ابتدا كوچك و پراكنده‌اند كه با رشد سلول به هم ملحق شده، حفره‌ي واحد و بزرگي را تشكيل مي‌دهند. در سلولهاي پير و مسن كه واكوئلها قسمت اعظم فضاي دروني آنها را فرا مي‌گيرند هسته به گوشه‌ايي رانده شده، ساير محتويات سلول به صورت ورقه‌ايي نازك در اطراف واكوئل مركزي و چسبيده به غشاء باقي مي‌ماند


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در شنبه بیست و هفتم آذر 1389 ساعت 17:36 موضوع | لینک ثابت
بعد از تهيه بُرشهاي نازك و ظريف، نوبت به رنگ‌آميزي آنها مي‌رسد. رنگ‌آميزي به دو صورت امكان‌پذير است: ۱- رنگ‌آميزي منفرد يا ساده، ۲- رنگ‌آميزي مضاعف

در رنگ‌آميزي ساده معموماً از يك معرف رنگي و در رنگ‌آميزي مضاعف از دو و يا چند معرف رنگي استفاده مي‌گردد (در اكثر اوقات، از لوگول كه معرف نشاسته مي‌باشد در رنگ‌‌آميزي ساده استفاده مي‌شود)

مراحل رنگ‌آميزي مضاعف:

۱- قرار دادن بُرشهاي تهيه شده در آب ژاول ۲۰ درصد به مدت ۱۵ الي ۲۰ دقيقه، بسته به نوع بافت از لحاظ نرم بودن و يا خشبي بودن آن، جهت بي‌رنگ شدن بافتهاي گياهي

۲- شستشوي نمونه‌ها با آب مقطر (ترجيحاً عمل شستشو را در اين مرحله دو بار انجام دهيد. چرا كه در صورت باقي ماندن آب ژاول در بافت گياهي، ماندگاري آن كم خواهد شد)

۳- قرار دادن نمونه‌ها در اسيد استيك ۱۰ درصد به مدت ۲ دقيقه به منظور تركيب با آب ژاول باقيمانده در بافت گياهي (اگر بافت گياهي به مدت طولاني در اسيد استيك بماند متلاشي خواهد شد)

۴- قرار دادن بافت گياهي در متيلن آبي به مدت ۵ الي ۱۰ ثانيه (اولين مرحله‌ي رنگ‌آميزي)

۵- شستشوي نمونه‌ها با آب مقطر

۶- قرار دادن نمونه‌ها در الكل اتانول ۷۰ درصد به مدت ۳ الي ۵ دقيقه به منظور شسته شدن رنگ اضافي متيلن آبي (به منظور حفظ رنگ آبي در بافتهاي چوبي و ليگنيني)

۷- شستشوي نمونه‌ها با آب مقطر

۸- قرار دادن نمونه‌ها در محلول كارمن زاجي جهت رنگ­ آميزي بافتهاي زنده و عموماً سلولزي به مدت ۱۰ الي ۱۵ دقيقه

۹- شستشوي نمونه‌ها با آب مقطر

* بعد از اين مرحله، با قرار دادن نمونه‌ بر روي لام و سپس پوشاندن آن توسط لامل، نمونه‌ي مورد نظر آماده‌ي مشاهده و بررسي در زير ميكروسكوپ مي‌باشد

** در صورت تمايل به نگهداري نمونه، مي‌توان بعد از مراحل رنگ‌آميزي با افزودن يك قطره گليسيرين به نمونه، آن را جهت فيكس نمودن آماده كرد. سپس دور لامل مورد نظر را با لاك ناخن بي‌رنگ (جهت عدم نفوذ هوا، گرد و غبار و ساير مواد ديگر) پوشاند. اصولاً براي ماندگاري بيشتر نمونه، از يك قطره چسب كانادا بالزام استفاده مي‌شود. البته بدليل گران بودن، در اكثر موارد از اين گزينه صرف نظر خواهد شد

  

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در شنبه بیست و هفتم آذر 1389 ساعت 17:33 موضوع | لینک ثابت
سر فصل ارائه شده توسط شورايعالي برنامه‌ريزي براي بخش آزمايشگاه زيست‌شناسي گياهي به شرح ذيل مي‌باشد:

تعداد واحد: ۱
نوع واحد: عملي
پيشنياز: ندارد

- روش كار شناسائي ابزار و مواد : ميكروسكوپ نوري، لوپ دو چشمي، ميكروتوم دستي، مواد اوليه لازم در تثبيت و رنگ‌آميزي

- مشاهده سلول گياهي: نمونه‌هاي مختلف سلول گياهي در حد مشاهده ارگانها با ميكروسكوپ نوري

- بررسي نمونه‌هاي مختلف بافتهاي گياهي

- ريشه: مطالعه ساختمان داخلي و خارجي، ساختمان نخستين در تك‌ لپه‌ايها و دو لپه‌ايها، ساختمان پسين

- ساقه: مطالعه ساختمان داخلي و خارجي، ساختمان نخستين در تك لپه‌ايها و دو لپه‌ايها، ساختمان پسين

- برگ: مطالعه ساختمان خارجي و داخلي (بُرش برگ تك لپه‌ايها و دو لپه‌ايها)

- تنفس: معرفي تنفس و اختلاف شدت تنفس در اندامهاي مختلف گياهي

- فتوسنتز: پيگمان‌هاي فتوسنتزي، فتوسنتز در قطعات برگها

- تعرق: نشان دادن تعرق در گياه، باز و بسته شدن روزنه‌ها، جذب آب و تعريق

- گُل: ساختمان ظاهري، ساختمان داخلي، اجزاء مختلف گُل با تكيه بر ساختمان بساك و مادگي

- ميوه و دانه: انواع ميوه‌ها و دانه‌ها، ساختمان دروني دانه تك لپه‌ايها و دو لپه‌ايها، آلبومين‌دار و بدون آلبومين

- شناسائي نمونه‌هاي مختلفي از جلبك‌ها و گلسنگ‌ها

- قارچ‌ها: شناسائي نمونه‌هاي مختلفي از قارچ‌هاي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي (شناسائي نمونه‌هائي از گروههاي عمده قارچ‌ها)

- خزه‌ها و نهانزادان آوندي: شناسائي انواعي از خزه‌ها و هپاتيك‌ها، مورفولوژي اندامهاي رويشي و زايشي در نمونه‌هاي مختلف نهانزادان آوندي

- بازدانگان: مورفولوژي و تشريح اندام‌هاي رويشي و زايشي

- تنوع گياهان با توجه به زيستگاه آنها (معرفي نمونه‌هائي از گياهان مناطق مختلف و سازگاريهاي آنها)


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در شنبه بیست و هفتم آذر 1389 ساعت 17:32 موضوع | لینک ثابت
ميكروسكوپ نوري (Light Microscope) با قدرت تفكيك ۲۴ صدم میکرون، داراي دو جزء نوري و مكانيكي است:

۱- اجزاء نوري ميكروسكوپ عبارتند از: منبع تغذيه نور و قطعات مرتبط با آن از قبيل لامپ با ولتاژ ۲۰ وات، فيلتر تصحيح نور و كندانسور

كندانسور خود شامل: فيلتر رنگي (تصحيح نور)، ديافراگم (جهت تنظيم حجم نور)، دو عدد عدسي محدب، پيچ نگهدارنده كندانسور و پيچ تنظيم ديافراگم

 ۲- اجزاء مكانيكي ميكروسكوپ شامل:

- پايه (Base): كليه قطعات ميكروسكوپ بر روي پايه مستقر مي­باشد. در برخي از مدلهاي ميكروسكوپ نوري؛ منبع نور، فيوز و كابل برق بر روي پايه تعبيه مي­گردند

- دسته (Handle): جهت حمل و نقل ميكروسكوپ استفاده مي­شود (به هنگام جابجائي ميكروسكوپ آن را روي ميز كار نكشيد)

- لوله ميكروسكوپ (Barrel): مشتمل بر عدسي چشمي (Ocular lens) و عدسي شيئي (Objective lens) كه با بزرگنمائيهاي مختلف طراحي مي­‌شوند

- صفحه گردان يا متحرك (Revolver): عدسيهاي شيئي بر روي اين صفحه قرار مي­گيرند و با چرخاندن آن موقعيت عدسيهاي شيئي تغيير مي­كند (لازم به ذكر است كه صفحه گردان را بايد در جهت ساعتگرد چرخاند)

- پيچ تنظيم سريع (Macrometrique): اين پيچ بر روي دسته تعبيه شده و باعث مي­گردد كه صفحه پلاتين با سرعت بيشتري در جهت عمودي جابجا شود

- پيچ تنظيم آهسته (Micrometrique): اين پيچ بر روي پيچ تنظيم سريع قرار داد و صفحه پلاتين را در جهت عمودي و در حد ميكرون جابجا مي­كند

- صفحه پلاتين (Platine plate): صفحه‌اي است كه نمونه مورد نظر روي آن قرار مي­گيرد و در جهت طول و عرض داراي دو خط كش مدرج مي­باشد كه جهت ثبت و يادداشت مكان يك نمونه خاص بكار مي­رود

- پيچ طول و عرض: اين پيچ زير صفحه پلاتين قرار دارد كه آن را در جهت طول و عرض جابجا مي­كند

 

 * اجزاء مختلف میکروسکوپ نوری (تک چشمی)


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در شنبه بیست و هفتم آذر 1389 ساعت 17:31 موضوع | لینک ثابت


برگها زوائد جانبی ساقه یا شاخه بوده که عمدتاً عمل فتوسنتز را به طور تخصصی انجام داده و مملو از سلولهای پارانشیمی محتوی کلرپلاست ( کلرانشیم ) میباشند . در تبادلات گازی با محیط و نیز در برخی از گونه‌ها در تعریق نقش دارند . یک برگ از لحاظ مورفولو‍ژی از سه قسمت تشکیل شده است . قاعده برگ (نیام) برگ را به ساقه متصل میکنند . دمبرگ و سپس پهنک که عمده عمل فتوسنتز در آن شکل میگیرد .

این تصویر کوچک شده است.برای دیدن در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید.

FREE photo hosting by Shamiz Image Hosting

دمبرگ

در برش عرضی از دمبرگ معمولاٌ سطح تحتانی محدب و سطح فوقانی مقعر است . در برش عرضی دمبرگ اکثر گیاهان چند دسته آوندی مشاهده می‌گردد که به هنگام ورود به پهنک به یکدیگر ‌پیوسته و یک دسته آوندی را تشکیل میدهند . دمبرگ ممکن است در دو طرف دارای بال باشد که ادامه پهنک است ( گل انگشتانه ) . گاهی پهنک تحلیل رفته و به جای آن دمبرگ توسعه می‌یابد که به آن صفحه فیلود گویند که عمل فتوسنتز را انجام می‌دهد ( انواع آکاسیا ) برخی دمبرگها در قاعده خود برآمدگیهایی دارند که در خم و راست شدن پهنک نقش دارند ( گیاه حساس ) برخی گیاهان فاقد دمبرگند ( شب‌بو و میخک ). برخی فاقد دمبرگ بوده و پهنک ساقه را در برمی‌گیرد که به آن ساقه در آغوش گویند ( زاغک ) و در برخی دیگر در طرفین دمبرگ دارای زوائدی خواهد شد ( رز ).

قسمت فعال در زمینه فتوسنتز بوده و اشکال بسیار متنوع از خود نشان میدهد از قبیل گرد ، تخم مرغی ، ویولونی ، پنجه ای و . . . دارای یک رگبرگ اصلی است که همان دستجات آوندی بوده و چندین رگبرگ فرعی . پهنک براساس رگ‌بندی به اقسام زیر می‌باشد :

۱- تک رگ‌برگی : گز ، علف جارو.

۲- رگبرگهای مو:زی که در اکثر تک‌لپه‌ایها مشاهده میگردد .

۳- رگبرگهای شانه‌ای : دارای یک رگبرگ اصلی و رگبرگهای فرعی فراوان در اطراف آن می‌باشد که اکثراً در دولپه‌ایها دیده می‌شود .

۴- رگبرگ پنجه‌ای : دارای چند رگبرگ اصلی که معمولاً تعداد آن فرد می‌باشد ( چنار ، انجیر ، مو و….)

ساختار تشریحی برگ

۱- قاعده برگ ( نیام )

که بیرونی‌ترین لایه اپیدرم بوده و سپس پارانشیم پوستی و در مرکز دستجات آوندی چوب و آبکش مشاهده می‌گردد که چوب در بالا و آبکش در پائین قرار دارد . دستجات آوندی شبیه به یک کمان قرار دارند .

۲- دمبرگ

بشره در دمبرگ همان امتداد بشره ساقه است . پارانشیم کروفیلی یا فتوسنتزی نیز در دمبرگ مشاهده
می گردد . کلانشیم در زیر بشره جهت استحکام گیاه وجود دارد . دستجات آوندی در ابتدای دمبرگ حلقوی شکلند و مشابه ساختار ساقه می باشند و هرچه به پهنک نزدیک تر می شویم چوب آبکش به شکل کمان و قوس در می آیند . دارای آندودرم و دایره محیطیه چندلایه ( مضاعف) می باشد که لابلای آن فیبر فراوان دیده می شود . کامبیوم غیر فعال است و رشد قطری وجود ندارد . جز در موارد استثنایی .

FREE photo hosting by Shamiz Image Hosting

۳- پهنک

الف ) اپیدرم یا بشره : اولین لایه بیرونی اپیدرم پوشیده از ماده چربی کوتین بوده که کوتیکول را ایجاد می نماید . بشره فوقانی معمولاً فاقد روزنه بوده و یا بسیار اندک است . بشره تحتانی روزنه فراوان داشته و دارای کرک بسیار و در برخی از گونه ها دارای اندام کریپت ( غار ) می باشد .

ب ) پارانشیم برگی ( مزوفیل ) : اختصاصاً عمل پارانشیم برگی صورت می گیرد که از لحاظ شکل ظاهری بر دو قسم است ؛ پارانشیم نرده ای و پارانشیم حفره ای . در پارانشیم نرده ای سلولها موازی و عمود بر اپیدرم قرار دارند . دارای مئاهای کم و مملو از کلروپلاست های افقی می باشد . پارانشیم حفره ای دارای سلولهای مدور و گرد بوده . دارای مئاهای فراوان که سهولت جریان گاز و بخار آب در این مئاها و اتاق زیر روزنه را باعث می گردد .

سه نوع مزوفیل در گونه های مختلف گیاهی مشاهده می گردد : ۱‍- مزوفیل همگن که سلولهای پارانشیمی یکسان و هم شکلند ( که معمولاً مدورند ) و در اکثر برگ تک لپه ای ها دیده می شود .
۲- مزوفیل دورویه ( نا متقارن ) که پارانشیم نرده ای در بالا و پارانشیم حفره ای در پایین وجود دارد و در اکثر دو لپه ای ها مشاهده می گردد . ۳- مزوفیل ناهمگن دو ردیف پارانشیم نرده ای در بالا و پایین برش عرضی پهنک وجود دارد که لایه میانی توسط پارانشیم حفره ای پر می شود . ( از قبیل اوکالیپتوس و …)

در پهنک نیز بافت اسکلرانشیم مثل غلاف آوندی در اطراف دستجات آوندی چوب و آبکش مشاهده می شود و یا به صورت چوبی شده شدید ( اسکرید ) در پهنک کاملیا ، چای ، زیتون و … دیده می شود . در مزوفیل عناصر ترشحی ، یاخته های اسانس دار ( تیره برگ بو ) ، کیسه های ترشحی ( تیره روناس و تیره مورد ) ، یاخته های لعاب دار ، اگزالات کلسیم و کربنات کلسیم نیز دیده می شود .

۴- رگبرگهای پهنک

ادامه رگبرگهای دمبرگ می باشد . معمولاً در دمبرگ چند دسته آوند و در رگبرگ فقط یک دسته آوندی وجود دارد . بافت های نگاه دارنده ( کلانشیم ) در قسمت های بیرونی رگبرگ و بافتهای مقاوم (اسکلرانشیم ) در قسمت های درونی رگبرگ به فراوانی مشاهده می گردد . دارای آندودرم دایره محیطی بوده و بافت چوب به سمت بشره فوقانی و بافت آبکش به سمت بشره تحتانی قرار می گردد . آوند چوبی معمولاً از نوع ابتدایی آن ( حلقوی و یا مارپیچی ) می باشد .

منبع


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در شنبه بیست و هفتم آذر 1389 ساعت 17:26 موضوع | لینک ثابت


عکس

تیپ های روزنه های هوایی در تک لپه ای ها

 

تیپ های روزنه های هوایی در دو لپه ای ها

برش عرضی ریشه گیاه دو لپه ای

 برش عرضی ساقه تک لپه ای

 

برش عرضی ساقه تک لپه ای

 برش عرضی ساقه تک لپه ای

 

 

برش عرضی ساقه دو لپه ای 

 


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در شنبه بیست و هفتم آذر 1389 ساعت 17:23 موضوع | لینک ثابت


عکس ساقه


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در شنبه بیست و هفتم آذر 1389 ساعت 17:21 موضوع | لینک ثابت


عکس

برش عرضی ساقه تک لپه ای


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در شنبه بیست و هفتم آذر 1389 ساعت 17:15 موضوع | لینک ثابت


عکس

برش عرضي ساقه گياه دولپه و تك
640 در 286 - 27 کیلو بایت - jpg
zistpics.blogfa.com
ریشه تک لپه ای
886 در 1221 - 422 کیلو بایت - jpg
photofarmer.blogfa.com
عکس ریشه گیاهان دو لپه
881 در 1157 - 337 کیلو بایت - jpg
photofarmer.blogfa.com
برش عرضی ساقه تک لپه ای


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در شنبه بیست و هفتم آذر 1389 ساعت 17:12 موضوع | لینک ثابت


برش عرضی پهنک و رگبرگ اصلی خرزهره (Nerium)


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در شنبه بیستم آذر 1389 ساعت 17:6 موضوع | لینک ثابت


ساقه ی گیاه دو لپه 


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در شنبه بیستم آذر 1389 ساعت 13:22 موضوع | لینک ثابت


برش عرضي ساقه گياه دولپه و تك لپه


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در شنبه بیستم آذر 1389 ساعت 13:16 موضوع | لینک ثابت


دمای هوا

پژوهشگران هشدار دادند، همه کره زمین در حال گرم شدن و دمای هوا دائما در حال بالا رفتن است. و  جامعه جهانی باید تلاش های مشترکی به منظور جلوگیری از گرمایش زمین به کار گیرد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از تلویزیون ان بی سی ، آژانس بررسی های مطالعات جوی و اقیانوسی آمریکا چند روز پیش اعلام کرد : رکورد گرما در کره زمین در ماه ژوئن شکسته شد به گونه ای که میانگین دمای هوا در فاصله ماه های اوریل و ژوئن امسال در تاریخ زمین هیچ گاه این اندازه بالا نبوده است.

میانگین دمای زمین از ماه جنوری تا جون سال ۲۰۱۰ تا ۵۷ درجه سانتیگراد (۱۴ درجه بالاتر از حد طبیعی) ، که از رکورد قرن بیستم که در سال ۱۹۹۸ گرمترین سال قرن ثبت شده بود، پیشی گرفته است .

افزایش دمای هوای زمین و اقیانوسها در نیمه اول سال ۲۰۱۰ بلندترین رکورد را نسبت به سال ۱۸۸۰، زمانی که مرکز هواشناسی ایالات متحده کارش را شروع کرد، ثبت شده است .

رئیس هیئت بررسی پدیده تغییرات آب و هوای سازمان ملل هم اعلام هشدار داده است: اگر این روند ادامه یابد، نمی توانیم افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در سطح جهان را در ۱۰ سال آینده متوقف کنیم.

کارشناسان معتقدند که اگر هیچ تدبیری اندیشیده نشود در صد سال آینده دمای کره زمین به طرز قابل توجهی تغییر می کند و به طور متوسط بین پنج تا شش درجه افزایش می یابد و در کشورهایی مانند روسیه یا آلمان مردم دمای پنجاه درجه را تحمل خواهند کرد.

گرمایش زمین تاثیر فوق العاده منفی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت و موجب رکود بیش از پیش آن خواهد شد.

این درحالی است که آمریکا و چین امروز بزرگ ترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه ای در جهان هستند.

افزایش گازهای گلخانه ای ساکنان بسیاری از مناطق کره زمین را با مشکلاتی روبه رو کرده است که دانشمندان پیش تر درباره آنها هشدار داده بودند. پژوهشگران می گویند دمای هوای زمین به ۵۰ درجه می رسد .

بر اساس اعلام کارشناسان محیط زیست ، ایالات متحد آمریکا نیز در فهرست کشورهایی است که بیش از دیگران اکوسیستم سیاره زمین را تهدید می کنند . اما در حال حاضر  بیشترین مشکل از طرف کشورهای در حال توسعه است  .

تمامی دانشمندان بر سر این موضوع که در قرنهای آینده انسان شاهد چنان افزایش حرارتی خواهد بود که طی ۱۰ هزار سال پیش با آن مواجه نشده است، اتفاق نظر دارند .


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در چهارشنبه هفدهم آذر 1389 ساعت 21:3 موضوع | لینک ثابت


آب

نوشیدن روزانه حداقل ۸ لیوان آب باعث زیبایی و شادابی پوست می شود.

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور انلگیس می گویند نتایج تحقیقات آنان نشان می دهد ممکن است  نوشیدن مرتب آب بتواند به کاهش چروک های پوستی کمک کند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ،  به گفته پزشکان، مصرف ۸ لیوان آب در روز، پوست را شفاف و جوان می کند، لکه های پوست را از بین می برد، چروک های پوست را کاهش می دهد و سبب مرطوب ماندن پوست از درون به بیرون می شود.

در این آزمایش ها، پزشکان از چندین شرکت کننده زن خواستند که روزانه و به مدت ۸ هفته یک و نیم لیتر آب بنوشند بدون این که سایر عادات و الگوهای زندگی خود را تغییر دهند.

در پایان آزمایش ها، پزشکان متوجه شدند: زنانی که در این مدت آب نوشیده بودند، ۱۹ درصد و زنانی که آب معدنی حاوی املاح طبیعی مصرف کرده بودند ۲۴ درصد شاهد کاهش چین و چروک های پوستی روی صورت خود بودند.

پژوهشگران توصیه می کنند در صورتی که مشکل در ناحیه معده ندارید ،  روز خود را با نوشیدن یک فنجان آب جوشیده همراه با آب لیمو ترش آغاز کنید.

آنان می گویند خطوط ریز و شیارهای پوست به هنگام کمبود آب، بیشتر و عمیق تر می شوند. نوشیدن آب باعث چاق تر شدن سلول های پوستی و کاهش چین و چروک و جوان کردن پوست می شود.

همچنین آب باعث بهبود بخشیدن به جریان خون در پوست می شود و پوست را از وجود ناخالصی ها پاک می کند و امکان تغذیه بهتر پوست را فراهم می کند.


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در چهارشنبه هفدهم آذر 1389 ساعت 21:1 موضوع | لینک ثابت


داستان


زندگی مثل چای است

گروهى از فارغ التحصیلان قدیمى یک دانشگاه که همگى در حرفه خود آد م هاى موفقى شده بودند، با همدیگر به ملاقات یکى از استادان قدیمى خود رفتند. پس از خوش و بش اولیه، هر کدام از آنها در مورد کار خود توضیح می داد و همگى از استرس زیاد در کار و زندگى شکایت می کردند. استاد به آشپزخانه رفت و با یک کترى بزرگ چاى و انواع و اقسام فنجان هاى جوراجور، از پلاستیکى و بلور و کریستال گرفته تا سفالى و چینى و کاغذى (یکبار مصرف) بازگشت و مهمانانش را به چاى دعوت کرد و از آنها خواست که خودشان زحمت چاى ریختن براى خودشان را بکشند.
پس از آن که تمام دانشجویان قدیمى استاد براى خودشان چاى ریختند و صحبت ها از سر گرفته شد، استاد گفت: «اگر توجه کرده باشید، تمام فنجان هاى قشنگ و گران قیمت برداشته شده و فنجان هاى دم دستى و ارزان قیمت، داخل سینى برجاى مانده اند. شما هر کدام بهترین چیزها را براى خودتان می خواهید و این از نظر شما امرى کاملاً طبیعى است، امّا منشاء مشکلات و استرس هاى شما هم همین است. مطمئن باشید که فنجان به خودى خود تاثیرى بر کیفیت چاى ندارد. بلکه برعکس، در بعضى موارد یک فنجان گران قیمت و لوکس ممکن است کیفیت چایى که در آن است را از دید ما پنهان کند.

چیزى که همه شما واقعاً مى خواستید یک چاى خوش عطر و خوش طعم بود، نه فنجان. امّا شما ناخودآگاه به سراغ بهترین فنجان ها رفتید و سپس به فنجان هاى یکدیگر نگاه مى کردید. زندگى هم مثل همین چاى است. کار، خانه، ماشین، پول، موقعیت اجتماعى و .... در حکم فنجان ها هستند. مورد مصرف آنها، نگهدارى و دربرگرفتن زندگى است. نوع فنجانی که ما داشته باشیم، نه کیفیت چاى را مشخص می کند و نه آن را تغییر می دهد. امّا ما گاهى با صرفاً تمرکز بر روى فنجان، از چایى که خداوند براى ما در طبیعت فراهم کرده است لذت نمی بریم.

خداوند چاى را به ما ارزانى داشته نه فنجان را. از چایتان لذت ببرید. خوشحال بودن البته به معنى این که همه چیز عالى و کامل است نیست. بلکه بدین معنى است که شما تصمیم گرفته اید آن سوى عیب و نقص ها را هم ببینید.» در آرامش زندگى کنید، آرامش هم درون شما زندگى خواهد کرد


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در دوشنبه پانزدهم آذر 1389 ساعت 11:39 موضوع | لینک ثابت


کهکشان

com.کهکشان.www


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در یکشنبه چهاردهم آذر 1389 ساعت 14:2 موضوع | لینک ثابت


                  *    سلام بروبچ     *  

با مشاهده ی هر موضوعی از این وبلاگ می توانید نظرات"انتقادات و پیشنهادات خود را با صاحب وبلاگ بطور شفاف و صریح در میان بگذارید.                


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در چهارشنبه دهم آذر 1389 ساعت 20:54 موضوع | لینک ثابت


 

از اینکه یه مدت نبودم معذرت می خوام خیلی درگیر بودمولی با یه مطلب بامزه به روزم امیدوارم خوشتون بیادنظر هم یادتون نره.....


 قسمتی از اشعار یک معتاد(البته یکم بی سر و ته)

 


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در چهارشنبه دهم آذر 1389 ساعت 15:18 موضوع | لینک ثابت


تولدت مبارک

سلام به همه

 

امروز یه روز خوبه......اگه گفتی چه روزیه؟؟؟؟

ااااا خب یکم فکر کن......امروز چه روزیه؟؟؟

..........یادت نیومد؟؟؟؟؟ ای بابا یکم دیگه فکر کن.

..........هنوز یادت نیومد؟؟؟؟ نه؟؟؟؟

خب یکم دیگه فکر کن......

ااااه خودم می دونم ۵شهریوره نابغه منظورم اینه که ۵شهریور چه روزیه؟؟؟

یادت اومد؟؟؟.........

چه عجب خب حالا بگو ببینم چه روزیه؟؟؟

آفریــــــــــــــــــــن بالاخره بعد از ۳سال درست حدس زدی امروز تولد ۳سالگی وبلاگمه.

بدون هیچ مقدمه ای می ریم سر جشنکیک تولدم می ذارم که واسه افطار بخورینش

 

 

 

 تولد تولد تولدش مبارک.........

مبارک مبارک تولدش مبارک...... 

راستی جا داره اینجا تولد یه سری از دوستان رو تبریک بگم:

۱. فیونای عزیز که تولدش تو خرداد بود ولی از اونجایی که من در اون موقع درگیر کنکور بودم نتونستم تولدشو تبریک بگم......البته بهش اس ام اس زدم ولی درست و حسابی تبریک نگفتم.

عزیزم تولدت با تاخیر مبارک

۲. هلنای عزیز که تولدش ۳۱تیر بود و من از اونجایی که اون موقع تهران نبودم و یه سری مشکلات وجود داشت واسم(درگیر مراسم یکی ار اقوام که فوت شده بود بودم)نتونستم بهش درست و حسابی نبریک بگم......یعنی به کل یادم رفت شرمنده

هلنا جونم تولد تو هم مبارک

۳. تولد نارنجی عزیز که اونم ۱۳مرداد بود و من نبودم که بهش تبریک بگم و کلا همونطور که گفتم به دلیل درگیری زیاد(کنکور و انتخواب رشته و درگذشت یکی از اقوام)کلا فراموش کرده بودم.

نارنجی عزیز شرمنده تولد تو هم مبارک.      تصاوير جديد زيباسازی "*.۩۞۩ کل کل دختر و پسر ۩۞۩.*"

۴. تولد یکی از همکلاسیام هرچند می دونم که چون آدرس وبلاگمو نداره اینو نمی بینه. اون تولدش امروزه. فرناز جونم تولدت مبارک   

۵. تولد شادی جونم که ۷ شهریوره ولی از اونجایی که می افته تو شبای قدر و اینا پیشاپیش بهش تبریک می گم.

شادی جونی تولدت مبارک

۶. تولد هانیه جونم هرچند اونم فکر نکنم آدرس وبلاگمو داشته باشه. تولدش ۹شهریوره و پیشاپیش تولدشو تبریک می گم

۷.  ۱۰ شهریور هم تولد خودمه اونم پیشاپیش تبریک می کم()البته مثل اینکه تولد یکی از دوستای قوی سفید هم هست تولد اونم تبریک می گم

۱۱. تولد آجی نیلوفر که تا اونجایی که یادمه ۲۶شهریوره. اجی نیلوفر خیلی وقته نمیای وبلاگم کجایی؟؟

ولی در هر حال تولدت مبارک

۱۲. تولد یکی هم ۱۲ شهریور بود یادم نیست کی بود....آها یادم اومدخب بی خیال ولی در کل تولد اونم مبارک

و حالا می ریم سراغ کیک تولد(یهو حول نکنی الان همشو بخوریبذار واسه افطار):

 

 

خب ادامه جشن در قسمت کامنتا

نظر یادت نره


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در چهارشنبه دهم آذر 1389 ساعت 15:2 موضوع | لینک ثابت


عکس


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در چهارشنبه دهم آذر 1389 ساعت 14:20 موضوع | لینک ثابت


عکس


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در چهارشنبه دهم آذر 1389 ساعت 14:18 موضوع | لینک ثابت


با سلام ورود شما را به این وبلاگ را تبریک می گویم


 

نوشته شده توسط S.E.T شوش دانيال در چهارشنبه دهم آذر 1389 ساعت 13:29 موضوع | لینک ثابت